Β' Προσωπικού

Αντικείμενο του Τμήματος, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.4 του Π.Δ.  358/1998,  είναι η προώθηση των θεμάτων του προσωπικού ΕΤΕΠ και του Διοικητικού Προσωπικού, μονίμου  και με σύμβαση αορίστου και ορισμένου χρόνου.

 

Συγκεκριμένα:

 

  •  η διεκπεραίωση κάθε θέματος  σχετικού με την προκήρυξη, το διορισμό ή την πρόσληψη των ΕΤΕΠ, και του πάσης φύσεως διοικητικού προσωπικού, καθώς και με την υπηρεσιακή  εξέλιξη και κατάσταση του προσωπικού αυτού
  • η ρύθμιση των συμβάσεων ανάθεσης έργου με μίσθωση σε τρίτους, η μελέτη των προβλημάτων υπηρεσιακής κατάστασης, καθώς  και  η εισήγηση για την επίλυσή τους
  • ο προγραμματισμός των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού
  • η τήρηση του μητρώου και των κατά νόμων  καταστάσεων  των μελών, και η συνεχής  και πλήρης ενημέρωσή του
  • η τήρηση των ατομικών φακέλων, ο προγραμματισμός των κανονικών αδειών, και η μέριμνα για την έγκριση  των αδειών απουσίας του προσωπικού
  • τα θέματα ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης
  • η μέριμνα για την έκδοση  πιστοποιητικών υπηρεσιακών  μεταβολών, τα θέματα    εφαρμογής πειθαρχικών διατάξεων, η παρακολούθηση της νομοθεσίας που αφορά τα   θέματα του προσωπικού (Υπαλληλικός κώδικας, εργατική νομοθεσία και λοιποί ειδικοί νόμοι ) και τα θέματα μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του διοικητικού    προσωπικού.

 


 

Προσωπικό Ρεθύμνου

 

Σοφία Γιαλεδάκη, Προϊσταμένη

(Μόνιμη υπάλληλος / Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 28310 77924

Fax: 28310 77968

email gialedas@uoc.gr, prosopiko-b@admin.uoc.gr

 

Περάκη Ελένη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

(Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ./Κατηγορία ΠΕ Ειδικότητα Διοικητικού)

Fax: 28310 77968

email prosopiko-b@admin.uoc.gr

 

Καραγιάννη Δέσποινα,

(Μόνιμη υπάλληλος / Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 28310 77925

Fax: 28310 77968

email prosopiko-b@admin.uoc.gr

 

 

 


 

Προσωπικό Ηρακλείου

 

Καλουτσάκη Μαρία, Προϊσταμένη Τμήματος

(Μόνιμη υπάλληλος - Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 2810 393188

Fax: 2810 393154

email kalouts@admin.uoc.gr

 

Κακουδάκη Μιράντα

(Μόνιμη υπάλληλος - Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 2810 393187

Fax: 2810 393154

email kakoud@admin.uoc.gr

 

Κοντού Δήμητρα

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ - ΔΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 2810 393440

Fax: 2810 393154

email kontou@admin.uoc.gr

 

Φασουλάκη Ανδρονίκη

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ - ΔΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Τεχνιτών Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων)

Τηλέφωνο: 2810 393441

Fax: 2810 393154

email fasoulaki@admin.uoc.gr