Διεύθυνση Διοικητικού

Αντικείμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι : «Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως προσωπικού, πειθαρχικά και συνταξιοδοτικά θέματα καθώς και θέματα διοικητικής μέριμνας». Διαρθρώνεται σε πέντε επί μέρους μονάδες επιπέδου Τμήματος.

  • Τμήμα Α' Προσωπικού
  • Τμήμα Β' Προσωπικού
  • Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών
  • Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
  • Τμήμα Πρωτοκόλλου και Αρχείου

 

Τμήμα Α' Προσωπικού. Προκηρύξεις θέσεων, έλεγχος νομιμότητας εκλογής-διορισμού-εξέλιξης-μονιμοποίησης, παρακολούθηση υπηρεσιακών μεταβολών, αναγνώριση προϋπηρεσίας, αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών διορισμού, συνταξιοδοτήσεις - παραιτήσεις, θέματα εφαρμογής πειθαρχικών διατάξεων, απογραφή – συνεχής ενημέρωση-διαγραφή στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου, παροχή στατιστικών  στοιχείων, συλλογή στοιχείων για επιπρόσθετες αμοιβές, διαδικασία μετακίνησης/συμμετοχής σε εκλεκτορικά σώματα εκλογής μελών ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ της Ελλάδος, σύνταξη εισηγήσεων και προώθηση αυτών στο Πρυτανικό Συμβούλιο/Σύγκλητο, έκδοση διοικητικών πράξεων -"Δι@ύγεια", χορήγηση  βεβαιώσεων - πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών, παραλαβή αδειών και καταχώρησή τους στο μηχανογραφημένο σύστημα, ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη, δημιουργία και παρακολούθηση προσωπικού μητρώου και ατομικού φακέλου ανά υπάλληλο.

 

Τμήμα Β' Προσωπικού. Προκηρύξεις διορισμών-προσλήψεων, ρύθμιση των συμβάσεων ανάθεσης έργου με μίσθωση σε τρίτους, προώθηση αιτήσεων για  αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, σύνταξη εισηγήσεων για υπηρεσιακές μεταβολές και προώθηση αυτών στο Πρυτανικό & Υπηρεσιακό Συμβούλιο, έκδοση διοικητικών πράξεων για συγκρότηση επιτροπών-"Δι@ύγεια", παρακολούθηση υπηρεσιακών μεταβολών, εκθέσεις αξιολόγησης –κρίσεις υπαλλήλων, συνταξιοδοτήσεις - παραιτήσεις, απογραφή – συνεχής ενημέρωση - διαγραφή στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου, αναγνώριση προϋπηρεσίας, θέματα εφαρμογής πειθαρχικών διατάξεων, έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών και βεβαιώσεων, συλλογή στοιχείων για επιπρόσθετες αμοιβές), παροχή στατιστικών στοιχείων, θέματα μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης, παραλαβή αδειών και καταχώρησή τους στο μηχανογραφημένο σύστημα,  θεώρηση βιβλιαρίων, δημιουργία και παρακολούθηση προσωπικού μητρώου και ατομικού φακέλου ανά υπάλληλο.

 

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας. Μέριμνα για τη φύλαξη - ασφάλεια – καθαρισμό των χώρων του Πανεπιστημίου, μέριμνα για την κυκλοφορία των υπηρεσιακών οχημάτων, έκδοση πράξης & ανάρτηση στη "Δι@ύγεια"  για μετακινήσεις του προσωπικού του ΠΚ και των επισκεπτών του, επιμέλεια όλων των θεμάτων που αφορούν στην Πολιτική Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών  - Παλλαϊκή Άμυνα, μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου.

 

Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών. Προώθηση όλων των διαδικασιών για την εκλογή ή την υπόδειξη των μελών των συλλογικών ή μονομελών οργάνων του ιδρύματος, διοικητική υποστήριξη πρυτανικών αρχών στην άσκηση των καθηκόντων τους.

 

Τμήμα Πρωτοκόλλου και Αρχείου. Διακίνηση αλληλογραφίας από και προς το Πανεπιστήμιο, παραλαβή και διαβίβαση στους Προϊσταμένους εισερχομένων εγγράφων για χαρακτηρισμό & εγγράφων δικαστικών επιμελητών, τήρηση Γενικού πρωτοκόλλου, των ευρετηρίων και των σχεδίων των εγγράφων του Πανεπιστημίου, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο -εισερχόμενα –εμπιστευτικά- εξερχόμενα έγγραφα, επικύρωση αντιγράφων με την ένδειξη «Ακριβές Αντίγραφο» και «Ακριβές Φωτοαντίγραφο», αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων.

 

Το αντικείμενο  της Υποδιεύθυνσης Διοικητικού είναι ταυτόσημο με αυτό της Διεύθυνσης, με τη διαφορά ότι είναι αρμόδιο για το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιουπόλεως του Ηρακλείου. Στην Υποδιεύθυνση υπάγονται τα παρακάτω Τμήματα:

  • Τμήμα Α' Προσωπικού
  • Τμήμα Β' Προσωπικού
  • Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

 

 

Προσωπικό Ρεθύμνου


Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Αναπληρωτής προϊσταμένου: Σοφία Γιαλεδάκη

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη (Μόνιμη υπάλληλος / Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 2831077924

Φαξ: 2831077968

e-mailgialedas@uoc.grprosopiko-b@admin.uoc.gr

 

Νικόλαος Μαθιουλάκης, Υπάλληλος της Διεύθυνσης Διοικητικού

(διακίνηση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας )

(μόνιμος υπάλληλος / Κλάδος ΥΕ Επιμελητών)

Τηλέφωνο. 28310-77917

 

  

Προσωπικό Ηρακλείου


ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ


Αναπλ. Προϊσταμένη: Μαρία Παπαδογιαννάκη

Τηλέφωνο: 2810 393186

Φαξ: 2810 393182

e-mail: papad@admin.uoc.gr