Διοίκηση και οργάνωση

Για τη σωστή λειτουργία του Πανεπιστημίου συνεισφέρουν όλοι οι φορείς και υπηρεσίες της ακαδημαϊκής κοινότητας. 'Ολες οι δραστηριότητες ασκούνται βάσει της νομοθεσίας και του εσωτερικού κανονισμού. Μαζί με τους γραπτούς κανονισμούς υπάρχει ένα σύνολο αξιών, οι οποίες προκύπτουν από την ελεύθερη επιστημονική σκέψη.