Διοίκηση Π.Κ.

Η Διοίκηση του Ιδρύματος ασκείται από το Συμβούλιο, τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο.

 

Ο Πρύτανης εκλέγεται από τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος για τετραετή θητεία. Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, συγκαλεί τη Σύγκλητο, μετέχει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και όλων των συλλογικών οργάνων, καταρτίζει σχέδιο Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού, καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό και τον απολογισμό των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Προκηρύσσει τις θέσεις Καθηγητών, εκδίδει τις πράξεις διορισμού του προσωπικού και μεριμνά για κάθε υπόθεση του Ιδρύματος. Είναι υπεύθυνος για τη λήψη μέτρων για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του Ιδρύματος, κατανέμει τις πιστώσεις, οργανώνει και καταργεί τα προγράμματα σπουδών, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου και έγκριση από το Συμβούλιο.

 

Ο Πρύτανης ορίζει, για την υποβοήθηση του έργου του, καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές Καθηγητές του ιδρύματος ως Αντιπρυτάνεις, στους οποίους μεταβιβάζει αρμοδιότητές Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Προσωπικού και Φοιτητικής Μέριμνας και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων.

 

Το Συμβούλιο αποτελείται από δεκαπέντε μέλη με τετραετή θητεία. Οκτώ μέλη είναι τακτικοί ή αναπληρωτές Καθηγητές του Ιδρύματος, ένα μέλος είναι εκπρόσωπος των φοιτητών (θητεία ενός έτους) και τα υπόλοιπα έξι μέλη είναι επιστήμονες εκτός του Ιδρύματος με ευρεία αναγνώριση στην επιστήμη, στα γράμματα ή στις τέχνες. Τα εσωτερικά μέλη εκλέγονται από τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος και εκλέγουν στη συνέχεια τον Πρόεδρο και τα λοιπά εξωτερικά μέλη. Το Συμβούλιο έχει τη γενική εποπτεία και έλεγχο της λειτουργίας του Ιδρύματος, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία, καθορίζει τις κατευθύνσεις για τη συνολική ανάπτυξη του Ιδρύματος και εγκρίνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό του.

 

Η Σύγκλητος αποτελείται από τον Πρύτανη, τους Κοσμήτορες, τους Προέδρους των Τμημάτων (μέχρι δύο ανά Σχολή), με διετή θητεία, εκπροσώπους όλων των κατηγοριών φοιτητών με ετήσια θητεία και έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού με διετή θητεία. Ρυθμίζει την εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος, τη πολιτική για τη διασφάλιση της ποιότητας, εγκρίνει χρηματοδοτούμενα έργα και έργα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. Εγκρίνει τα μητρώα εκλεκτόρων, τα προγράμματα σπουδών και διατυπώνει γνώμη προς τον Πρύτανη για την κατανομή του συνόλου των πιστώσεων.