Γενική Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως και η Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Συστημάτων Τεχνολογίας συνιστά το ανώτερο ιεραρχικό επίπεδο της υπηρεσιακής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

Αντικείμενο της Γενικής Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι: «η προώθηση των διαδικασιών εκσυγχρονισμού των Διευθύνσεων μέσα στα πλαίσια των στόχων και αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Πανεπιστημίου, ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων και ο συντονισμός της δράσης τους, με σκοπό την μεθοδικότερη και αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου τους».

Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών αποτελείται από τις παρακάτω Διευθύνσεις - Μονάδες Στήριξης:

 

1.α Διεύθυνση Διοικητικού

1.β Υποδιεύθυνση Διοικητικού

2.α Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

2.β Υποδιεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

3. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

4.α Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας

4.β Τμήμα Εκπαίδευσης και Έρευνας

5.α Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

5.β Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

6. Διεύθυνση και Τμήμα Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων

 

Σήμερα, η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών παραμένει ανενεργή, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου και με την προοπτική της σύνταξης του νέου Οργανισμού του.