Α' Προσωπικού

 

Αντικείμενο του Τμήματος Α΄ Προσωπικού είναι η  προώθηση των θεμάτων του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), και των διδασκόντων του Π.Δ. 407/1980, και κυρίως, η διεκπεραίωση κάθε θέματος σχετικού   με τις  υπηρεσιακές  μεταβολές του παραπάνω προσωπικού (προκήρυξη, διορισμός, ή πρόσληψη, εξέλιξη, μονιμοποίηση, παραίτηση, κ.λ.π.).

 

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος επίσης υπάγεται η μελέτη των προβλημάτων υπηρεσιακής κατάστασης και η εισήγηση για την επίλυσή τους, η τήρηση και ενημέρωση του μητρώου του προσωπικού αυτού, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις των κατά περίπτωση αρμοδίων οργάνων, η μέριμνα για την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών, τα θέματα εφαρμογής πειθαρχικών διατάξεων, και η παρακολούθηση της νομοθεσίας που αφορά τα θέματα του Διδακτικού εν γένει προσωπικού και η ενημέρωση όλων των υπηρεσιών του Ιδρύματος.

 


 

Προσωπικό Ρεθύμνου

 

Ειρήνη Λιανοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος

(Μόνιμη υπάλληλος / Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 28310 77923

Φαξ: 28310 77945

e-mail: lianop@admin.uoc.gr

 

Επιστήμη Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

(Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ./ Κατηγορία ΠΕ Ειδικότητα Διοικητικού)

Τηλέφωνο: 28310 77969

Φαξ: 28310 77945

e-mail: epapad@admin.uoc.gr

 

Θεοδώρα Ροζάκη

 (Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ./ Κατηγορία ΠΕ Ειδικότητα Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 28310 77944

Φαξ: 28310 77945

e-mail: rozaki@uoc.gr

 

Ελευθερία Νικολουδάκη

 (Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ./ Κατηγορία ΠΕ Ειδικόητα Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 28310 77898

Φαξ: 28310 77945

e-mail: enikol@admin.uoc.gr

 

Γενικό e-mail: aprosopikou-reth@admin.uoc.gr

 


 

Προσωπικό Ηρακλείου

 

Μαρία  Παπαδογιαννάκη, Προϊσταμένη Τμήματος

(Μόνιμη υπάλληλος - Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 2810 393186

Φαξ: 2810 393182

e-mail: papad@admin.uoc.gr

 

Καμηλάκη Σεβαστούλα 

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 2810 393443

Φαξ:  2810 393182

e-mail: kamilaki@admin.uoc.gr

 

Κεφαλογιάννη Δέσποινα

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο:  2810 393198

Φαξ:  2810 393182

Ε-mail:  dkefalog@admin.uoc.gr

 

 Τζανάκη Αντωνία

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ - ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 2810 393189  

Φαξ:  2810 393182

e-mail: atzanaki@admin.uoc.gr

 

Παρασύρη Χρυσούλα

(Μόνιμη υπάλληλος - Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων-Στενογράφων)

Τηλέφωνο: 2810 393727

Φαξ:  2810 393182

e-mail: parasyrh@admin.uoc.gr

 

Γενικό e-mail Ηρακλείου: prosopikoa_her@admin.uoc.gr