Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Αντικείμενο της διεύθυνσης είναι η εκπόνηση τεχνικών μελετών για κατασκευές και επισκευές, η επίβλεψη, ο έλεγχος και ο συντονισμός της εκτέλεσης των έργων, η συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του πανεπιστημίου και των συστατικών αυτών, καθώς και η αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου.

 

Η Διεύθυνση διαρθρώνεται στα παρακάτω τμήματα

 

  • Τμήμα Μελετών
  • Τμήμα Κατασκευών
  • Τμήμα Συντήρησης και Αξιοποίησης Περιβάλλο­ντος χώρου
  • Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

 

Εμμανουήλ Κακλαμάνος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

(Μόνιμος Υπάλληλος  /Κλάδος  ΠΕ, Ειδικότητα Μηχανικών )

Τηλέφωνο: 28310 77717  

Φαξ: 28310 77722

e-mail: kaklamanos@admin.uoc.gr

 

 

Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων στηρίζει την αντίστοιχη διεύθυνση της Κεντρικής Διοίκησης, διαρθρώνεται δε στις εξής μονά­δες, οι οποίες ασκούν τις αρμοδιότητες αντίστοιχες των μονάδων που υποστηρίζουν

 

  •  Το Τμήμα Μελετών
  •  Το Τμήμα Κατασκευών
  •  Το Τμήμα Συντήρησης και Αξιοποίησης Περιβάλλο­ντος χώρου
  •  Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης


Φραγκουλιδάκης Γρηγόρης, Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης

Τηλέφωνο: 2810 393117

Φαξ: 2810 393123

e-mail: fragoulis@tec.uoc.gr

 

 

Σαλδάρης Εμμανουήλ

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)

Τηλέφωνο: 2810 393251

Φαξ:

e-mail: saldaris@lib.uoc.gr