Έντυπα Α' Προσωπικού

 

Αναγνώριση στρατιωτικής θητείας

Η αίτηση αναγνώρισης της στρατιωτικής θητείας ως συντάξιμου χρόνου, διαβιβάζεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων και στο ΜΤΠΥ, μέσω του Τμήματος Α Προσωπικού.

 

  1. Αίτηση
  2. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α (υπάρχει στον ατομικό φάκελο)
  3. Π.Υ.Μ. (εκδίδεται από το Τμήμα Α Προσωπικού)
  4. Βεβαίωση αποδοχών (χορηγείται από το Τμήμα Μισθοδοσίας)
  5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν χρησιμοποιήθηκε ο χρόνος αυτός για σύνταξη από άλλο φορέα
  6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 

 

Άδειες μελών ΔΕΠ και Ε.Ε.ΔΙ.Π.

(εκπαιδευτικές, αναρρωτικές, κυήσεως, λοχείας, ανατροφής, άδειες απουσίας για συμμετοχή σε εκλεκτορικά σώματα, εκλογής μελών ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ, για υποστήριξη διδακτορικής διατριβής, για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, για διδακτικούς ή ερευνητικούς λόγους κ.α.).

 

Για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών - κυήσεως - λοχείας - ανατροφής, δεν απαιτείται έγκριση από το Τμήμα ή την Σχολή, αλλά η σχετική αίτηση προς το Τμήμα Α΄ Προσωπικού διαβιβάζεται μέσω  των Γραμματειών.

 

Για τη χορήγηση αδειών απουσίας για συμμετοχή σε εκλεκτορικά σώματα εκλογής μελών ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ και για υποστήριξη διδακτορικής διατριβής,  η αίτηση υποβάλλεται απευθείας στο Τμήμα Α Προσωπικού.

 

Για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών, για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, για διδακτικούς ή ερευνητικούς λόγους, η αίτηση υποβάλλεται  στο Τμήμα. 

 

  • Άδεια ανατροφής παιδιού στον πατέρα του οποίου η σύζυγος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα (Έντυπο αίτησης)


  • Άδεια απουσίας για συμμετοχή σε εκλεκτορικά σώματα εκλογής μελών ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ (Έντυπο αίτησης)


  • Άδεια απουσίας για  συμμετοχή  σε επιτροπές διδακτορικών διατριβών (Έντυπο αίτησης)

 

Αναγνώριση προϋπηρεσίας  μελών ΔΕΠ και Ε.Ε.ΔΙ.Π.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 36 § 2α και 56 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/23-12-2003, τ. Α΄΄), ο βασικός μηνιαίος μισθός όλων των βαθμίδων των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, προσαυξάνεται με βάση την προϋπηρεσία των, σε ποσοστό τέσσερα (4%) με την συμπλήρωση του ενός (1) έτους υπηρεσίας, προσαυξανόμενο στη συνέχεια ανά διετία από τη χορήγηση του ποσοστού αυτού και μέχρι δέκα τέσσερις (14) διετίες κατά τέσσερις (4) ποσοστιαίες μονάδες και μέχρι συνολικού ποσοστού εξήντα τοις εκατό (60 %).

 

Διαδικασία αναγνώρισης προϋπηρεσίας μελών ΔΕΠ και Ε.Ε.ΔΙ.Π.

Η αναγνώριση προϋπηρεσίας στην Ελλάδα ή χώρα  μέλος της Ε.Ε, γίνεται από το Τμήμα Α΄ Προσωπικού, στο οποίο υποβάλλεται  αίτηση, συνοδευόμενη από τις σχετικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (Έντυπο αίτησης)

 

Χορήγηση Βεβαιώσεων - πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών μελών ΔΕΠ, Ε.Ε.ΔΙ.Π και διδασκόντων του Π.Δ. 407/1980 (Έντυπο αίτησης)

 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ  ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε (Έντυπο)

Η αναγνώριση προϋπηρεσίας σε χώρα εκτός Ε.Ε, γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή του Α.Ν.1599/1968 (ΦΕΚ 258, τ. Α΄), η οποία εδρεύει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Η αίτηση διαβιβάζεται μέσω του Τμήματος Α΄ Προσωπικού  (Έντυπο αίτησης)

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ  ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε (Εντυπο)