Υπηρεσίες

Το Πανεπιστήμιο συγκροτεί ένα Διοικητικό μηχανισμό, με Διοικητικές, Οικονομικές και Τεχνικές Υπηρεσίες, με μόνιμες και πρόσκαιρες Επιτροπές,  με προσωπικό που διαχειρίζεται ανθρώπινους πόρους (φοιτητές, διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό), σημαντικούς οικονομικούς πόρους (κρατική επιχορήγηση  και επιχορήγηση από  τρίτες πηγές),  αλλά και σημαντικό αριθμό υποδομών.

 

Σκοπός των Διοικητικών και των Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των ερευνητικών λειτουργιών του Ιδρύματος και το αντικείμενο της εργασίας του προσωπικού των ανωτέρω Υπηρεσιών εξειδικεύεται στην εξυπηρέτηση των αντίστοιχων αναγκών του Ιδρύματος.

 

Η εσωτερική διάθρωση, η οργάνωση και η λειτουργία των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου  διέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου, (ΦΕΚ Β'1525/2000) ορίζεται ωστόσο από τον Οργανισμό Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης που θεσμοθετήθηκε με το Π.Δ. 358/1998.

 

Το 2012 το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαμόρφωσε Σχέδιο Αναδιάρθρωσης των Διοικητικών Υπηρεσιών, που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο 2012, για να ανταποκριθεί πληρέστερα στις προκλήσεις της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο σύγχρονο εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Με βάση αυτές τις επεξεργασίες υποβλήθηκε πρόταση χρηματοδότησης από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Διοικητική Μεταρρύθμιση”.

 

Τα κείμενα που ακολουθούν δίδουν την τεκμηρίωση και το περίγραμμα των σχεδιασμών ανάπτυξης των υπηρεσιών του Ιδρύματος.