Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης μέσω εξειδικευμένων μαθημάτων, συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring), διεξαγωγής έρευνας, και κοινωνικής δικτύωσης με φορείς της αγοράς, εφοδιάζει τους φοιτητές και φοιτήτριες με σύγχρονες έννοιες, «καλές πρακτικές» και μεθοδολογικά «εργαλεία» στο πεδίο της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

 

Σκοπός της ΜΟΚΕ είναι η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων από τους φοιτητές και φοιτήτριες, η καλλιέργεια θετικών στάσεων, η ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, και η καλύτερη σύνδεση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με τις διαφαινόμενες τάσεις στην καινοτομία και επιχειρηματικότητα, και στα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα (με έμφαση στις «νέες-και-αναδυόμενες» [new-and-emerging] τάσεις και επαγγέλματα).

 

Συνολικά, περισσότεροι από 400 φοιτητές και φοιτήτριες, κάθε χρόνο, παρακολουθούν τα μαθήματα και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΜΟΚΕ, ενώ περισσότερες από 30 ομάδες, κάθε χρόνο, εκπονούν ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια (business plans) και πρωτότυπα (prototypes/demos), σε πεδία καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας (τεχνολογικής, επιχειρησιακής, κοινωνικής).

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, κ. Βαγγέλης Τζουβελέκας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο http://www.dasta.uoc.gr/innovation/