Κέντρο Υποδομών Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Στόχος του Κέντρου ΤΠΕ είναι η εγκατάσταση, ανάπτυξη και υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων και συστημάτων λογισμικού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, η βελτιστοποίηση της χρήσης της υπολογιστικής υποδομής και η σχεδίαση της μέγιστης αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στη διοίκηση. Το Κέντρο αποτελεί ταυτόχρονα κέντρο τεχνογνωσίας και συμβουλευτικό όργανο του Πανεπιστημίου Κρήτης σε θέματα ΤΠΕ.

 

Αποστολή του Κέντρου είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας κατά την χρήση των ΤΠΕ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτοντας σύγχρονα και αποδοτικά συστήματα, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική διαχείριση των πόρων και ασφαλή χρήση των πληροφορικών μέσων. Το Κέντρο υποστηρίζει και συμβουλεύει τους τελικούς χρήστες, παρέχοντας υπηρεσίες κατάρτισης, πληροφόρησης και τεκμηρίωσης. Το Κέντρο συντονίζει τη διάθεση λογισμικού γενικής χρήσης στα μέλη του Πανεπιστημίου, με μέριμνα για την προώθηση λογισμικού ανοικτού κώδικα για την ευρύτερη δυνατή διάδοση και αξιοποίηση της Πληροφορικής στην εκπαίδευση και την έρευνα.

 

Το Κέντρο μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες και σε εξωτερικούς φορείς και οργανισμούς, εφόσον το δυναμικό και οι πόροι του το επιτρέπουν και για δραστηριότητες που υπηρετούν έμμεσα τους σκοπούς του Ιδρύματος.

 

Οι βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Κέντρου είναι οι ακόλουθες: Οι προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στηρίζονται στις δημιουργικές ικανότητες, αλλά και στην τεχνική επάρκεια των μηχανικών και των τεχνικών του Κέντρου.

Οι υπηρεσίες αναπτύσσονται είτε με λογισμικό παραγόμενο από το ίδιο το προσωπικό του Κέντρου, είτε με προσαρμογή λογισμικού ανοικτού κώδικα, με εξαίρεση ειδικές περιπτώσεις όπου για συγκεκριμένους λόγους είναι απαραίτητη η χρήση εμπορικών προϊόντων.

 

  • Η παρακολούθηση από το Κέντρο των εξελίξεων στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η συνεχής υποστήριξη των διαδικασιών ενσωμάτωσης στις υπηρεσίες του των αρτιότερων χαρακτηριστικών σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των τρεχουσών τεχνολογιών αιχμής.
  • Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού του Κέντρου, η οποία επιτυγχάνεται με πολλαπλές δραστηριότητες, όπως συμμετοχή σε συνέδρια, παρακολούθηση σεμιναρίων πιστοποιημένων φορέων και συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα.
  • Η εκπαίδευση και η ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας μέσα από διάφορες πρωτοβουλίες σχετικά με την χρήση και τις δυνατότητες νέων εργαλείων και υπηρεσιών.
  • Η προώθηση καλών πρακτικών στη χρήση των ΤΠΕ για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.
  • Η εισαγωγή, επεξεργασία, ανάπτυξη και παραγωγή τεχνολογικής καινοτομίας, νέων επιστημονικών μεθόδων, αποτελεσμάτων και ιδεών με στόχο βέλτιστες πρακτικές στη χρήση ΤΠΕ με αναφορά στον εθνικό και διεθνή ακαδημαϊκό χώρο.
  • Η μέριμνα για την ενίσχυση της ισότητας ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ιδιαίτερα για άτομα με αναπηρία.
  • Η προώθηση πρακτικών χρήσης τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και η μέριμνα για την ανακύκλωση των απαξιωμένων συσκευών.

 

Περισσότερα για το KYTTΠE στο http://cict.uoc.gr/


Σαβίδης Αντώνης, Διευθυντής

Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Τηλέφωνο: 2810 391749

Φαξ:

e-mail: as@ics.forth.gr

 

 

Βιτσάκης Γεώργιος, Υπεύθυνος Τμήματος Διαχείρισης Πληροφορίας

(Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. – ΠΕ Κατηγορίας)

Τηλέφωνο: 2810 393352

Φαξ:

e-mail: vitsakis@edu.uoc.gr

 

Καλογήρου Μιχαήλ, Υπεύθυνος Τμήματος Υπολογιστικών Υποδομών

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Πληροφορικής)

Τηλέφωνο: 2810 393316

Φαξ: 2810 393318

e-mail: kalogirou@ucnet.uoc.gr

 

Φραγκιαδάκης Ιωάννης, Υπεύθυνος Τμήματος Δικτύων και Επικοινωνιών
(Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Πληροφορικής)
Τηλέφωνο: 2810 393307
Φαξ:
e-mail: jfragiad@ucnet.uoc.gr

 

Χαλκιαδάκης Γεώργιος, Υπεύθυνος Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης

(Μόνιμος Υπάλληλος – Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής)

Τηλέφωνο: 2810 393361

Φαξ:

e-mail: xalkis@admin.uoc.gr

 

Δεληγιάννη Τομαρά Χαρίκλεια

(Μόνιμη Υπάλληλος – Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής)

Τηλέφωνο: 2810 394155

Φαξ:

e-mail: tomara@physics.uoc.gr

 

Ζουράρης Εμμανουήλ 

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΔΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Προσωπικού Η/Υ)

Τηλέφωνο: 2810 393302

Φαξ: 2810 393318

e-mail: zouraris@ucnet.uoc.gr

 

Καραταράκης Εμμανουήλ

(Μόνιμος Υπάλληλος – Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής)

Τηλέφωνο: 2810 394848

Φαξ: 2810 393318

e-mail: karatarakis@ucnet.uoc.gr

 

Κοντολέτα Καλλιόπη-Χαραλαμπία

(Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Πληροφορικής)

Τηλέφωνο: 2810 393304

Φαξ: 2810 393318

e-mail: kontol@ucnet.uoc.gr

 

Κοσμάς Ιωάννης

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 2810 393254

Φαξ: 2810 393318

e-mail: kosmas@lib.uoc.gr

 

Μαργετουσάκη Αθανασία

(ΜέλοςΕ.Τ.Ε.Π. – ΠΕ Κατηγορίας)

Τηλέφωνο: 2810 393433

Φαξ:

e-mail: amarge@uoc.gr

 

Μπορμπουδάκη Φωτεινή

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 2810 393330

Φαξ: 2810 393318

e-mail: fotini@ucnet.uoc.gr

 

Παπαδάκη Χαρίκλεια

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Βιολόγων)

Τηλέφωνο: 2810 393433

Φαξ:

e-mail: hpapadaki@edu.uoc.gr

 

Πιτικάρης Θεόδωρος

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΤΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού)

 

Σηφάκης Νικόλαος

(Μόνιμος Υπάλληλος – Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής)

Τηλέφωνο: 2810 394971

Φαξ: 2810 393318

e-mail: nsifak@ucnet.uoc.gr

 

Σταυρακάκης Εμμανουήλ

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Πληροφορικής)

Τηλέφωνο: 2810 393311

Φαξ: 2810 393318

e-mail: mstavrak@ucnet.uoc.gr

 

Τζατζαδάκη Μαρία

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Πληροφορικής)

Τηλέφωνο: 2810 393297

Φαξ: 2810 393318

e-mail: roni@ucnet.uoc.gr

 

Τουρλουκάκη Χρυσή 

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 2810 393898

Φαξ: 2810 393318

e-mail: tourlouk@uoc.gr