Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

«Πρακτική “Aσκηση» είναι η ευκαιρία, που δίνεται για την ενίσχυση των ακαδημαϊκών γνώσεων και της επαγγελματική ανάπτυξης, στηρίζοντας τον προσωπικό σχεδιασμό κάθε φοιτητή, για ένταξη του στην αγορά εργασίας.

Ο όρος Πρακτική “Aσκηση χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια περίοδο εργασίας κατά την οποία, κάποιος ασχολείται σε ένα φορέα με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας στον εργασιακό χώρο σε συγκεκριμένη δραστηριότητα που σχετίζεται με τις ακαδημαϊκές σπουδές του και τους προσωπικούς στόχους του.
Μέσα από την ιστοσελίδα του Προγράμματος, θα παρέχεται σε συνεχή βάση ενημέρωση για την λειτουργία του Προγράμματος της Π.Α. στο Πανεπιστήμιο Κρήτης τις δράσεις της και τις σχετικές εκδηλώσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο http://www.dasta.uoc.gr/pa/