Πρωτοκόλλου και αρχείου

Αντικείμενο του Τμήματος Πρωτοκόλλου και Αρχείου είναι η παραλαβή, πρωτοκόλληση και παράδοση της κοινής και εμπιστευικής αλληλογραφίας που εισέρχεται στο Πανεπιστήμιο, η παραλαβή όλων των ενυπογράφων εγγράφων, η πρωτοκόληση, διεκπεραίωση και αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες, η τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου, των ευρετηρίων και των σχεδίων των εγγράφων του Πανεπιστημίου, η επικύρωση αντιγράφων της αλληλογραφίας με την έδειξη "Ακριβές αντίγραφο".

 

 

 


Προσωπικό Ρεθύμνου

 

Βουμβουράκη – Γεωργαλή Αλεξάνδρα, Προϊσταμένη

 (Μόνιμη υπάλληλος / Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 28310 77920

Φαξ: 28310 77968

e-mail. boymboyraki@admin.uoc.gr

 

Μαρία ΑκουμιανάκηΑναπληρώτρια Προϊσταμένη

(Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ./ Κατηγορία  ΠΕ Ειδικότητα Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 28310 77918

Φαξ: 28310 77968

e-mail: akoumianaki@admin.uoc.gr

 

Νικόλαος Γουνάκης

(Μόνιμος υπάλληλος / Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 28310 77918

Φαξ: 28310 77968

e-mail: protokol-reth@admin.uoc.gr