Τμήμα Προμηθειών

 

Αντικείμενο:


  1. Η κατάρτιση και επεξεργασία του ετήσιου προγράμματος προμηθειών, η μέριμνα για την εκτέλεσή του, και η διαχείριση κάθε είδους αναλώσιμου υλικού
  2. Η συγκέντρωση των υποβαλλόμενων αιτημάτων, η επεξεργασία τους και η υποβολή τους για έγκριση στις αρμόδιες αρχές
  3. Η διενέργεια διαγωνισμών Τακτικού Προϋπολογισμού και Δημοσίων Επενδύσεων και οι απ’ ευθείας αναθέσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
  4. Η παρακολούθηση εκτελέσεως του προγράμματος προμηθειών και η υποβολή των σχετικών απολογιστικών στοιχείων
  5. Η διαφύλαξη των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σε διαγωνισμό και συμβάσεων
  6. Η συλλογή στατιστικών στοιχείων
  7. Η ανάρτηση των απαιτούμενων πράξεων στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

 

 


Προσωπικό Ρεθύμνου

 

 

Καρνιαβούρα Κυβέλη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος  

(ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού, ΙΔΑΧ)

Τηλέφωνο: 28310 77940

Φαξ: 28310 77935

e-mail: karniaboyra@admin.uoc.gr

 


Προσωπικό Ηρακλείου

 


Στιβακτάκη Ασπασία, Προϊσταμένη

 (ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, μόνιμη)

Τηλέφωνο: 2810 393141

Φαξ: 2810 393408

e-mail: astivakt@admin.uoc.gr

 

Μανιδάκη Μαρία

 (ΠΕ Μηχανικών Μηχανολόγων, ΙΔΑΧ)

Τηλέφωνο: 2810 393143

Φαξ: 2810 393408

e-mail: manidaki@admin.uoc.gr

 

Μαριού Γαρυφαλιά

 (ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΙΔΑΧ)

Τηλέφωνο: 2810 393142

Φαξ: 2810 393408

e-mail: mariou@admin.uoc.gr

 

Σαλεμή Παναγιώτα

 (ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΙΔΑΧ)

Τηλέφωνο: 2810 393137

Φαξ: 2810 393408

e-mail: salemi@admin.uoc.gr

 

Τσαγκαράκης Ιωάννης 

(ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΙΔΑΧ)

Τηλέφωνο: 2810 393134

Φαξ: 2810 393408

e-mail:  tsagarakis@uoc.gr