Πρυτανικές Αρχές

Ο Πρύτανης είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος σε όλα τα επίπεδα, συγκαλεί τη Σύγκλητο, μετέχει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και όλων των συλλογικών οργάνων, καταρτίζει σχέδιο Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού, καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό και τον απολογισμό των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Προκηρύσσει, επίσης, τις θέσεις Καθηγητών, εκδίδει τις πράξεις διορισμού του προσωπικού του ιδρύματος, μεριμνά γενικά για κάθε υπόθεση του Ιδρύματος και λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων. Είναι υπεύθυνος για τη λήψη μέτρων για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του Ιδρύματος, κατανέμει τις πιστώσεις στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Ιδρύματος, οργανώνει και καταργεί τα προγράμματα σπουδών με απόφασή του, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου και έγκριση από το Συμβούλιο.