Πρυτανικό Συμβούλιο

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης συστάθηκε και συγκροτήθηκε με τη νέα μορφή του ως Όργανο Διοίκησης όπως ισχύει, νομίμως λειτουργούντος.

 

Αποτελείται από τον Πρύτανη και τους Αναπληρωτές Πρύτανη. Στις συνεδριάσεις του οργάνου συμμετέχει και ο Γραμματέας του Ιδρύματος, ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου επί διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών θεμάτων, καθώς και επί ζητημάτων διοικητικού προσωπικού.

 

Οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχουν ως ακολούθως:

 

  • την άσκηση όλων των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων που αφορούν τα θέματα της οργανωτικής δομής και λειτουργίας του Ιδρύματος, καθώς και τα θέματα της εσωτερικής του λειτουργίας.
  • τη λήψη απόφασης και έγκρισης για τα θέματα που αφορούν στα τεχνικά έργα και στις προμήθειες του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Ο αριθμός των αναπληρωτών Πρύτανη καθορίζεται σε τρεις (3).

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία: