Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου

Αντικείμενο της Γραμματείας Πρυτανικού Συμβουλίου είναι η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του έρ­γου του Πρυτανικού Συμβουλίου, ιδίως δε: η μέριμνα για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, κατάρτιση, έγκριση και κοινοποίηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τή­ρηση των πρακτικών και η κοινοποίηση των σχετικών απο­φάσεων στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του ιδρύμα­τος για την υλοποίησή τους, η έκδοση αντιγράφων ή απο­σπασμάτων πρακτικών, η επικύρωση αυτών, η τήρηση αρχείου πρακτικών και κάθε άλλο θέμα που αφορά στη λειτουργία Πρυτανικού Συμβουλίου.

 

 

Τριπαλιτάκη Πηνελόπη, Αναπλ. Προϊσταμένη Γραμματείας
(Μόνιμη υπάλληλος - Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού)
Τηλέφωνο: 2810 54 5205
Φαξ: 2810 54 5212
e-mail1: popi.tripolitaki@uoc.gr
e-mail2: tripolitaki@admin.uoc.gr

Γραφανάκη Φωτούλα
(Υπάλληλος ΙΔΑΧ - ΔΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού)
Τηλέφωνο: 2810 54 5214
Φαξ: 2810 54 5212
e-mail1: fotoula.grafanaki@uoc.gr
e-mail2: grafan@admin.uoc.gr

Δαμιανάκη Άννα
(Υπάλληλος ΙΔΑΧ - ΔΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού)
Τηλέφωνο: 2810 54 5215
Φαξ: 2810 54 5212
e-mail1: anna.damianaki@uoc.gr 
e-mail2: adamian@admin.uoc.gr