Γραμματεία Πρυτανείας

Αντικείμενο της Γραμματείας Πρυτανείας είναι η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Πρυτανικών Αρχών στην άσκηση των καθηκόντων τους.

 

Τριγύρη Χαρίκλεια

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο : 2810 545210

Φαξ : 2810 545212

Email: trigyri@rector.uoc.gr

 

Κοκολάκη Ειρήνη

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο : 2810 545202

Φαξ : 2810 545212

Email: kokolaki@uoc.gr  

 

E-mail Γραμματείας: secretary@rector.uoc.gr