Γραμματεία Συγκλήτου

Αντικείμενο της Γραμματείας της Συγκλήτου είναι η δι­οικητική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου της Συ­γκλήτου, ιδίως δε: η μέριμνα για τη συγκέντρωση, επε­ξεργασία, κατάρτιση, έγκριση και κοινοποίηση των θεμά­των της ημερήσιας διάταξης, η τήρηση των πρακτικών και η κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων στις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του ιδρύματος για την υλοποίησή τους, η έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων πρακτικών, η επικύρωση αυτών, η τήρηση αρχείου πρακτικών και κά­θε άλλο θέμα που αφορά στη λειτουργία της Συγκλήτου.

 

 


Προσωπικό Ρεθύμνου

 

Αλεφαντινού Ελευθερία , Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ /Κλάδος  ΠΕ, Ειδικότητα Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 28310 77904

Φαξ:    2831077970

 e-mail: alefandinou@admin.uoc.gr


 

Γοργοράπτη Ευαγγελία

(Μόνιμη Υπάλληλος  /Κλάδος  ΔΕ, Ειδικότητα Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 28310 77907

Φαξ:    

 e-mail: gorgorae@uoc.gr

 

 Προσωπικό Ηρακλείου

 

Σαλούστρου Ελένη

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ - ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Οικονομικού)

Τηλ: 2810 393444

Φαξ:

e-mail: saloustrou@uoc.gr