Σύγκλητος

Η Σύγκλητος αποτελείται από τον Πρύτανη, τους Κοσμήτορες, τους Προέδρους των Τμημάτων (μέχρι δύο ανά Σχολή), εκπροσώπους όλων των κατηγοριών φοιτητών, και έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού. Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι Αναπληρωτές Πρύτανη και ο Γραμματέας του Ιδρύματος.

 

Στη Σύγκλητο ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Η χάραξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του ιδρύματος.
 • Η χάραξη πολιτικής για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία.
 • Η έγκριση για την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων.
 • Η έγκριση για την εκτέλεση έργων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης.
 • Η έγκριση των ειδικών μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών.
 • Η έγκριση των κανονισμών και του περιεχομένου προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου.
 • Η έγκριση των κανονισμών σπουδών προγραμμάτων σύντομου κύκλου και δια βίου μάθησης.
 • Η λήψη απόφασης για την οργάνωση προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Η λήψη απόφασης για την έναρξη και τη λήξη των εκπαιδευτικών εξαμήνων.
 • Η διατύπωση γνώμης προς τον Πρύτανη του ιδρύματος για τον Οργανισμό και προς το Συμβούλιο του ιδρύματος για τον Εσωτερικό Κανονισμό.
 • Η διατύπωση γνώμης προς το Συμβούλιο του ιδρύματος για ίδρυση ή κατάργηση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία ή αλλαγή έδρας σχολών.
 • Η διατύπωση γνώμης προς τον Πρύτανη για την οργάνωση ή την κατάργηση προγραμμάτων σπουδών.
 • Η διατύπωση γνώμης προς τον Πρύτανη για τον προγραμματικό σχεδιασμό.
 • Η διατύπωση γνώμης προς τον Πρύτανη για την κατανομή του συνόλου των πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του ιδρύματος κατά την αντίστοιχη συμφωνία προγραμματικού σχεδιασμού.
 • Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη συνεργασία του ιδρύματος με εκπαιδευτικά ή μορφωτικά ιδρύματα και επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Ασκεί όσες αρμοδιότητες δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα του ιδρύματος.