Ειδικός Λογαριασμός

Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, τη διαμόρφωση και εκτέλεση επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών με πιστώσεις από το αποθεματικό του προς όφελος του Πανεπιστημίου, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και απόφαση της Συγκλήτου.

 

Η Επιτροπή Ερευνών είναι συλλογικό αιρετό όργανο του Πανεπιστημίου με σκοπό την υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύματος, μέσω της διαχείρισης και διοίκησης του Ειδικού Λογαριασμού. Απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των ακαδημαϊκών Σχολών του Πανεπιστημίου, ενώ ως Πρόεδρός της ορίζεται ένας από τους Αναπληρωτές Πρύτανη.

Η Επιτροπή Ερευνών συνεδριάζει προκειμένου να προσδιορίζει την ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος και να αποφασίζει για τα τρέχοντα θέματα που αφορούν στη διαχείριση των έργων.

Η εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής και η παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης του Ειδικού Λογαριασμού αποτελούν αρμοδιότητες της Γραμματείας.

 

 

Περισσότερα για τον Ειδικό Λογαριασμό στο http://www.elke.uoc.gr

 

 

 


Προσωπικό Ηρακλείου

 

Καστελλάκη Μαρία, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 2810 393173

Φαξ:

e-mail: kastelaki@elke.uoc.gr 

 

Κοράου Γεωργία

(Μόνιμη Υπάλληλος – Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 2810 393436

Φαξ:

e-mail: koraou@uoc.gr

 

Παχάκη Μαρία

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 2810 393165

Φαξ:

e-mail: pachaki@elke.uoc.gr

 

Σπετσίδου Παναγιώτα

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 2810 393159

Φαξ:

e-mail: spetsidi@elke.uoc.gr

 

Καλυβά Μαρία

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 2810 393156

Φαξ:

e-mail: kaliva@elke.uoc.gr

 

Αθανασάκη Αικατερίνη

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΔΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 2810 393168

Φαξ:

e-mail: athanasaki@elke.uoc.gr

 

Βασιλάκη Μαρία

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΤΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 2810 393170

Φαξ:

e-mail: vasilaki@elke.uoc.gr

 

Βλαχάκη Ειρήνη

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΔΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 2810 393174

Φαξ:

e-mail: vlachaki@uoc.gr

 

Μαστοράκη Αικατερίνη

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΔΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού)

Τηλέφωνο: 2810 393197

Φαξ:

e-mail: mastorak@uoc.gr

 

Σαδμάν Σόρε

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ – ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 2810 393160

Φαξ:

e-mail: shadman@lib.uoc.gr

 

 


Προσωπικό Ρεθύμνου

 

Πετρουλάκη Μαρία

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ/Κατηγορία ΠΕ, Ειδικότητα Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 28310 77914

Φαξ: 

e-mail: petroylaki@elke.uoc.gr

 

Κοπανάκη Βαρβάρα

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ/ Κατηγορία ΠΕ, Ειδικότητα Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 28310 77948

Φαξ: 

e-mail: kopanaki@elke.uoc.gr

 

Μυσιρλή Μαγδαληνή

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ/ Κατηγορία ΠΕ, Ειδικότητα Διοικητικού-Μηχανικών)

Τηλέφωνο: 28310 77950

Φαξ: 

e-mail: misirli@elke.uoc.gr

 

Τζανουδάκη Αναστασία

(Υπάλληλος ΙΔΑΧ/ Κατηγορία ΠΕ, Ειδικότητα Διοικητικού-Οικονομικού)

Τηλέφωνο: 28310 77913

Φαξ: 

e-mail: tzanoudaki@elke.uoc.gr