Τμήμα Κατασκευών

Αρμοδιότητες


Επίβλεψη, έλεγχος, συντονισμός και κάθε άλλη διαδικασία για την εκτέλεση δημόσιων έργων. Υλοποίηση, προγράμματος ανέγερσης κτηρίων, διαμόρφωση υπαρχόντων, προκήρυξη και διενέργεια διαγωνισμών για την ανάδειξη εργοληπτικών αναδόχων εκτέλεσης έργων και κατάρτιση των κατασκευαστικών συμβάσεων.

 

Επιμέτρηση, έγκριση λογαριασμών, σύνταξη συγκριτικών πινάκων και πρωτοκόλλων καθορισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών. Παραλαβή έργων, διαδικασία και εκτέλεση μικρών έργων και μέριμνα για την παροχή γνωμοδοτήσεων ή εγκριτικών αποφάσεων από τα αρμόδια συλλογικά όργανα του ιδρύματος.

 

 


Προσωπικό Ρεθύμνου

 


Ουρανός Κώστας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος

(Μόνιμος Υπάλληλος /Κλάδος  ΠΕ  Μηχανικών)

Τηλέφωνο: 28310 77954

e-mail: ouranosk@admin.uoc.gr

 


 


Προσωπικό Ηρακλείου

 

 

Φραγκουλιδάκης Γρηγόριος, Προϊστάμενος Τμήματος

(Μόνιμος υπάλληλος - Κλάδος ΠΕ Μηχανικών)

Τηλέφωνο: 2810 393117

Φαξ:

e-mail: fragoulis@tec.uoc.gr

 

Κελαράκη Μαρία 

(Μόνιμη υπάλληλος - Κλάδος ΠΕ Μηχανικών)

Τηλέφωνο: 2810 393118

Φαξ:

e-mail: kelaraki@tec.uoc.gr