Διενέργεια κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή διαγωνισμών

Ανακοινώνεται ότι στις 13/12/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30πμ θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τους παρακάτω αναφερόμενους διαγωνισμούς που υλοποιούνται από την Υποδ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης.