∆ιενέργεια δηµόσιας κλήρωσης ορισµού µελών συλλογικού οργάνου για την παραλαβή πάσης φύσεως υλικού και τη βεβαίωση εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για το έτος 2014.

Ανακοινώνεται ότι στις 18/12/2013, ηµέρα Tετάρτη και ώρα 11:30 π.µ. θα διενεργηθεί δηµόσια κλήρωση για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου για τις παρακάτω αναφερόµενες προµήθειες/έργα/υπηρεσίες που υλοποιούνται από το Τµήµα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστηµίου Κρήτης:

 

Συνοδευτικά Αρχεία :