Διενέργεια κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων

Ανακοινώνεται ότι στις 5/7/2013 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 09:30πμ θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τις  παρακάτω αναφερόμενες προμήθειες/έργα/υπηρεσίες που υλοποιούνται από τη Δ/νση και Υποδ/νση  Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

1.    Επιτροπή παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου της καθαριότητας του κτηρίου του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί μεταξύ όλων των μελών ΔΕΠ και όλων των υπαλλήλων (Μονίμων, ΙΔΑΧ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ) που στεγάζονται στο κτήριο του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών.