Διενέργεια κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων

Ανακοινώνεται ότι στις 12/04/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τις παρακάτω αναφερόμενες προμήθειες/έργα/υπηρεσίες που υλοποιούνται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Κρήτης:

 

Επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση, ως τις 31/12/2013, του έργου της εντομοκτονίας και μυοκτονίας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου και στην πόλη του Ρεθύμνου. Η κλήρωση θα διενεργηθεί μεταξύ των μελών που έχουν τοποθετηθεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, όπου θα κληρωθούν 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη.