Διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικών οργάνων για την παραλαβή υλικών & εργασιών

Ανακοινώνεται ότι στις 14/03/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για την  συγκρότηση συλλογικού οργάνου για τις  παρακάτω αναφερόμενες προμήθειες/έργα/υπηρεσίες που υλοποιούνται από τις  Δ/νσεις των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο