Διενέργειας κλήρωσης για την προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Ανακοινώνεται ότι στις 16/7/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου, για την παρακάτω αναφερόμενη προμήθεια που υλοποιείται από την Υποδ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, περιφερειακών και λογισμικού, καθώς και λοιπών συναφών ειδών, για την κάλυψη των αναγκών  όλων  των Τμημάτων και Υπηρεσιών του Π.Κ  στο Ηράκλειο.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί μεταξύ των Υπαλλήλων (μονίμων και ΙΔΑΧ) και ΕΤΕΠ με ειδικότητα Πληροφορικής, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ., όπου θα κληρωθούν 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη.

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :