Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΠΚ από 01-01-2017 έως 28-02-2017

Δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί τα στοιχεία εκτέλεσης προυπολογισμού του ΠΚ