Τροποποίηση της υπ΄αριθμόν 11.164/02.09.2016 πράξης Συγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, μετά παραίτησης Αναπληρωτή Πρύτανη Καθηγητή Γ. Τσιρώνη και ορισμού νέου Αναπληρωτή Πρύτανη

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε:

 

Τροποποιούμε την υπ΄αριθμόν 11.164/02.09.2016 [ΑΔΑ: Ω53Β469Β7Γ-ΧΝ6] πράξη Συγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ως προς το σημείο που αφορά τη συμμετοχή σε αυτό του Αναπληρωτή Πρύτανη, βάσει των ισχυουσών διατάξεων του νόμου, μετά και την παραίτηση του υπηρετούντος Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης, Καθηγητή κ.Γεώργιου Τσιρώνη από το αξίωμα του Αναπληρωτή Πρύτανη.

 

Παρακαλώ δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική Πράξη τροποποιήσης

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :