Τροποποίηση της υπ΄αριθμόν 11.127/02.09.2016 πράξης [ΑΔΑ: 6ΔΠΜ469Β7Γ‐Λ9Ζ] συγκρότησης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016‐2017»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε:

 

Ι.Τροποποιούμε την υπ ΄αριθμόν 11.127/02.09.2016 πράξη μας [ΑΔΑ:6ΔΠΜ469Β7Γ‐Λ9Ζ], περί συγκρότησης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016 – 2017, στο σημείο που αφορά το Γραμματέα του Ιδρύματος, καθώς και στο σημείο που αναφέρεται ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης, ο οποίος παρίσταται στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετά και την παραίτηση του Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης, Καθηγητή κ. Γεώργιου Τσιρώνη από το αξίωμα του Αναπληρωτή Πρύτανη.

 

Ειδικότερα, με βάση την υπ΄αριθμόν 07/06.03.2017 [ΑΔΑ: 6ΦΩ4469Β7Γ‐2ΕΑ] απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 979/τ.Β΄/23.03.2017 και αφορά στην έγκριση της υπ΄αριθμόν 2.611/01.03.2017 [ΑΔΑ:60ΒΨ469Β7Γ‐ΖΒΛ] απόφασης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης για την απαλλαγή από τα καθήκοντα λόγω παραίτησης του Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή κ. Γεώργιου Τσιρώνη, τον ορισμό του Καθηγητή κ. Παναγιώτη Τσακαλίδη Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, και τον καθορισμό της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη, ο ρ ί σ τ η κ ε ως νέος Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης ο Καθηγητής τουΠανεπιστημίου Κρήτης κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ.

 

 

Δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική Πράξη