Συμπλήρωση της υπ΄αριθμόν 11.119/01.09.2016 πράξης συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016‐2017, όπως ισχύει, με τη συμμετοχή του εκπροσώπου του Διοικητικού ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, στη Σύγκλητο του Ιδρύματος

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε:

 

Συμπληρώνουνε την υπ΄αριθμόν 11.119/01.09.2016 πράξη μας [ΑΔΑ: 62Ν0469Β7Γ‐ΝΦΔ], περί συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016 – 2017, όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, ως προς τη σύνθεσή της, κατά το μέρος που αφορά τη συμμετοχή σε αυτή με διετή θητεία έως τις 31.08.2018, του εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 4009/20114Φ.Ε.Κ.195/τ.Α/06.09.2011, προκειμένου να συμμετέχει στη Σύγκλητο με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα πουαφορούν ζητήματα της εν λόγω κατηγορίας προσωπικού. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα πρακτικά της αρμόδιας Εφορευτικής Επιτροπής των εκλογών των Συλλόγων του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως άνω, και τη σχετική διαβιβαστική επιστολή η κα ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ του Γεωργίου, υπάλληλος του Ιδρύματος με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), ΠΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού‐Οικονομικού στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του Ιδρύματος, εξελέγη κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 19 εδάφιο ε΄ του Ν. 4009/2011 Φ.Ε.Κ. Α΄ 195/06.09.2011, ως εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, προκειμένου να συμμετέχει στη Σύγκλητο του Ιδρύματος κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2016‐2017 και 2017‐2018, με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, αναπληρούμενη σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της από τον κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΟΑΤΣΟ του Βασιλείου υπάλληλο με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), ΔΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού – Λογιστικού, στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων του Ιδρύματος (Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης).

 

Δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική πράξη