Τροποποίηση της υπ΄αριθμόν 14.015/01.08.2014 [ΑΔΑ:Β512469Β7Γ‐ΝΗ4] πράξης συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως ισχύει, μετά την εκλογή νέου Αντιπροέδρου, στην Επιτροπή και τη δημοσίευση του Ν. 4452/2017 (Α΄ 17)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Ι. Τροποποιούμε την υπ΄αριθμόν Γενικού Πρωτοκόλλου 14.015/01.08.2014 [ΑΔΑ:Β512469Β7Γ‐ΝΗ4] πράξη μας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,ως προς το σημείο που ορίζεται ο Αντιπρόεδρος αυτής, ειδικότερα:

 

Μετά και την παραίτηση από τη θέση του υπηρετούντος Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών, στις 22.02.2017, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας και τακτικού μέλους της Επιτροπής Ερευνών, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ του Νικολάου εκπροσώπου της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Ιδρύματος, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμούτου Πανεπιστημίου Κρήτης ο ρ ί σ τ η κ ε, δυνάμει της απόφασης της υπ΄αριθμόν 516η/03.04.2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών με [ΑΔΑ:69ΗΤ469Β7Γ‐ΜΝΛ], ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ του Δημητρίου, εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Αγωγής, στην εν λόγω Επιτροπή.

 

 

Παρακαλώ δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική πράξη τροποποιήσης

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :