Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΠΚ από 01-01-2017 έως 31-03-2017

Παρακαλώ δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί τα αναλυτικά στοίχεια εκτέλεσης προυπολογισμού εως 

31-03-2017