Υποτροφίες αριστείας ΙΚΥ Μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου κύκλου (Μάστερ) στην Ελλάδα – Πρόγραμμα Siemens

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθμ. 2/71343/24-7-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1830/Β/26-7-2013) ανακοινώνει την προκήρυξη πενήντα (50) θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Μάστερ) στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14.


Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής και σε εξειδικεύσεις που ορίζονται στην οικεία προκήρυξη. Η κατανομή των θέσεων ανά πρόγραμμα και επιστημονικό τομέα γίνεται, ως ακολούθως:


- ΕΝΕΡΓΕΙΑ, 12
- ΥΓΕΙΑ, 12
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 12
- ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 14