Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 8444/04-10-2017-ΒΙΟΛΟΓΟΣ,ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Κ.Α. 4107)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4107 και τίτλο «The ecological services, social benefits and economic value of the ecosystem services in Natura 2000s sites in Crete [LIFE13 INF/GR/00188]» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ΥΠΕΝ, το Πράσινο Ταμείο και από Ίδια Μέσα ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3495


Περιγραφή αντικειμένου: Υλοποίηση δράσεων προγράμματος (Συντονιστής Έργου - Project Manager)


Λήξη:19-10-2017

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :