Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ. 8515-10-2017-Οικονομική και διοικητική παρακολούθηση έργων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς και διεθνείς πόρους.

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχοντας υπόψη:

1. τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016

2. τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4354/2015

3. Την διάταξη του άρθρου 21 ν 4452/2017

4. Το Π.Δ. 69/2016

5. το ΠΔ 164/2004

6. τη με αριθ. 5.5.2. απόφαση της 513ης/08.03.2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ 6300469Β7Γ-ΜΥ3) 

 

στo πλαίσιo υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 2280 και τίτλο Πρόγραμμα διοικητικής και λογιστικής υποστήριξης ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων της Επιτροπής Ερευνών Π.Κ.,(εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών, και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Τσατσάνη Χρήστου, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 24 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

 

 

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:

http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/7%CE%97%CE%9F0469%CE%927%CE%93-%CE%97%CE%A4%CE%A8.pdf

 

Αντικείμενο εργασίας: Οικονομική και διοικητική παρακολούθηση έργων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς και διεθνείς πόρους.

 

Λήξη: 23-10-2017

 

 

 

 

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :