Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ. 4446/18-05-2015, ΚΑ 3058

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3058 και τίτλο «Χορηγίες Ιδρύματος Έφης και Παναγιώτη Μιχελή», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιώτες/Εταιρίες ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:


http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2790 


Περιγραφή αντικειμένου:Διδασκαλία μαθημάτων που εμπίπτουν στο αντικείμενο «Αισθητικές Θεωρίες»

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 08/06/2015