Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ. 10036/20-11-2015, ΚΑ 3058

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3058 και τίτλο «Χορηγίες Ιδρύματος Έφης και Παναγιώτη Μιχελή», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιώτες/Εταιρίες ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι: http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3088

 

Περιγραφή αντικειμένουΔιδασκαλία μαθημάτων που εμπίπτουν στο αντικείμενο «Αισθητικές Θεωρίες»


Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 02/12/2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :