Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 10241/20-11-2015-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΕΙ) Η΄ ΤΕ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΤΕΙ)(ΚΑ2887)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με ΚΑ 2887 και τίτλο «Συλλογή, ομαδοποίηση και διάδοση δεδομένων ερευνητικών προγραμμάτων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», το οποίο χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3087

Περιγραφή αντικειμένου:Οικονομική παρακολούθηση και λογιστική υποστήριξη του έργου


Λήξη:07-12-2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :