Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ. 10396/26-11-2015, ΚΑ 2887

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 2887 και τίτλο «Συλλογή, ομαδοποίηση και διάδοση δεδομένων ερευνητικών προγραμμάτων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», το οποίο χρηματοδοτείται από Επιτροπή Ερευνών ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι: http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/72%CE%A08469%CE%927%CE%93-7%CE%943_10396.pdf

Περιγραφή αντικειμένου: Οικονομική παρακολούθηση, έλεγχος και καταχώριση στοιχείων έργων 
Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 11-12-2015 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :