Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ. 10397/26-11-2015, ΚΑ 2887

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 2887 και τίτλο «Συλλογή, ομαδοποίηση και διάδοση δεδομένων ερευνητικών προγραμμάτων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», το οποίο χρηματοδοτείται από Επιτροπή Ερευνών ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:
http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/6%CE%9E%CE%A9%CE%9A469%CE%927%CE%93-%CE%A39%CE%A9_10397.pdf

Περιγραφή αντικειμένου: Υποστήριξη βάσης δεδομένων, συλλογή και καταχώριση στοιχείων 
 
Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 11-12-2015

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :