Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 1097/09-02-2015-ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ(ΚΑ4222)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4222 και τίτλο «Next Generation Causal Analysis: Inspired by the Induction of Biological Pathways from Cytometry Data», CAUSALPATH το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας  στα πλαίσια του   έβδομου προγράμματος  πλαίσιο για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP7/2007-2013) / ERC grant agreement n°617393, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1)σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2580

Περιγραφή αντικειμένου:

(α) βασική έρευνα στην ανακάλυψη αιτιότητας, αιτιακή ανάλυση και αιτιακή μοντελοποίηση,

β) εφαρμογή στην εκ νέου επαγωγή σηματοδοτικών μονοπατιών από δεδομένα κυτταρομετρίας μάζας,

(γ) σχεδιασμός αυτόματων εργαλείων για ανακάλυψη αιτιότητας και σηματοδοτικών μονοπατιών


Λήξη:27-02-2015