Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 11046/09-12-2015-ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ(ΚΑ4381)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4381 και τίτλο «FRESH AIR», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου


 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3099


Περιγραφή αντικειμένου: Συντονισμός δράσεων της συλλογής δεδομένων του έργου και της στρατολόγησης των εκπροσώπων (stakeholders) σχετικών οργανισμών.


Λήξη: 29-12-2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :