Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 11173/11-12-2015 - ΒΙΟΛΟΓΟΣ (ΚΑ4314)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4314 και τίτλο «AQUASPACE - Ecosystem approach to making Space forAquaculture», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι: http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3100

Περιγραφή αντικειμένου: AQUASPACE - Ecosystem approach to making Space forAquaculture


Λήξη: 29-12-2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :