Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ. 11411/17-12-2015, ΚΑ 4361

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4361 και τίτλο «NEETs. Research and Comprehensive Intervention for the social inclusion of a major socially vulnerable group: Psychological profile / psychopathology, skills' profile, needs assessment and programmes' development for training-reskilling and psychological support towards the re-inclusion of "young people not in education, employment of training"», το οποίο  συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014 ενδιαφέρεται να συνάψει μια σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι: http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3101

Περιγραφή αντικειμένου: Οικονομική παρακολούθηση και Διοικητική διαχείριση των Παραδοτέων του έργου (διοικητική, διαχειριστική και γραμματειακή υποστήριξη)

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 07/01/2016

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :