Προκήρυξη δυο θέσεων καθηγητών Ιατρικής 11508

 

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων Καθηγητών, ως εξής:  

 

ΤΜΗΜΑ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ, τηλ. 2810-394762, email: medsec@med.uoc.gr

  1. Αριθμός  προκήρυξης: 4320/21-04-2015

Φ.Ε.Κ. 803/11-08-2015 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΩΝΠΨ469Β7Γ-Ρ1Ρ
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»:  00000783123 

Τομέας Μητέρας - Παιδιού

      Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Νεογνολογία»

     

 


  1. Αριθμός  προκήρυξης: 4321/21-04-2015

Φ.Ε.Κ. 815/14-08-2015 τ. Γ’, ΑΔΑ: 7Θ5Ρ469Β7Γ-81Ε
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»:  00000783023 

Τομέας Μητέρας - Παιδιού

      Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική με έμφαση στις Παιδιατρικές Λοιμώξεις»

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).  Επίσης τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) καθώς και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής,  στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής.

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:  23-11-2015