Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ. 11561, Κ.Α. 3708

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3708 και τίτλο «Στήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης», το οποίο χρηματοδοτείται από Επιτροπή Ερευνών ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3105

 

Περιγραφή αντικειμένου: Προετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών για τη διεξαγωγή διαγωνισμών,προμηθειών και έργων, καταχώριση παραστατικών στο Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε., μηχανογραφική, υποστήριξη χρηστών, καταχώριση παγίων και στοιχείων συμβάσεων στο πληροφοριακό σύστημα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, καταχώριση στοιχείων αποφάσεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύνταξη και ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ εντολών πληρωμής δαπανών

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 08-01-2016

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :