Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 11713-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ-ΤΡΙΑ(ΚΑ2976)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 2976 και τίτλο «Μελέτη των Μηχανισμων Ποδοκυτταρικής Βλάβης σε ιδοπαθείς και δευτεροπαθείς σπειραματοπάθειες», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς  ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3106

Περιγραφή αντικειμένου: Νοσηλευτικό και τεχνικό για την εκτέλεση κλινικών μελετών που αφορούν νεφρολογικά νοσήματα.


Λήξη:18-01-2016

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :