Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με ΚΑ 3020 και τίτλο ««Πρακτική Άσκηση Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου: 

 

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:
http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/3020_6%CE%9526469%CE%927%CE%93-%CE%A3%CE%95%CE%A7.pdf / σύνδεσμος Ανακοίνωσης στο site ΕΛΚΕ


Περιγραφή αντικειμένου: Γραμματειακή Υποστήριξη Πρακτική Άσκηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Κρήτης


Γραμματειακή Υποστήριξη του Έργου με ΚΑ: 3020 και τίτλο «Πρακτική Άσκηση Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης»,

 

Λήξη: 17/03/2015 -  ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων

 

Δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική πρόσκληση